Articles

Ruslan C Pashayev - Russian Folkstyles of Wrestling

Ruslan C Pashayev - Russian Folkstyles of Wrestling

Dear Friends,
I am happy to share with you information on the traditional Russian styles of wrestling (collar and back-hold styles) as they were documented by a noted Russian-language lexicographer, polyglot, Turkologist, and founding member of the Russian Geographical Society called Vladimir Ivanovich Dal (1801-1872), as well as a reference to Russian folkstyle martial arts (both wrestling and boxing) which appeared in the 1800s Dutch sources (translation is attached).

ENJOY THE READ.

Thanks.
Kind regards,
Ruslan Pashayev

 

 Europa: verzameling van uit- en inlandsche lettervruchten ter ..., Volume 4
By H. Lagerweij, Dordrecht, 1838
Page 221

In het worstelen oefenden zich zoowel de aanzienlijken als de geringen , en , even als voor eeuwen , is het nog te genwoordig met weinig of geene verandering , in gebruik . De kampvechters maakten den halsknoop van hun bont hemd los , de borst werd vrij , de mouwen waren hoog op gestroopt ; zoo omvatten zij elkander met de gespierde ar men , oog aan oog , elkanders adem inhalende ; het boven lijf scheen dikwijls in rust , terwijl de beenen , door elkander geslingerd , in eene altijd durende beweging waren. Met eenė voorbeeldelooze veerkracht hief de bijna ter aarde nederge drukte zich weder op, en begon op nieuw den strijd . Wanneer de overwonnene op den grond lag , en van den overwinnaar eenen kus bekomen had , dan was de strijd geeindigd. Ik zag eens , dat een krachtig Rus , na eenen langen kampstrijd, eindelijk zijnen tegenpartij overwonnen hebbende , den afge matte als een klein kind op zijnen arm nám , en weg droeg . De vuistkamp was slechts onder het gemeene volk in ge bruik , maar ook bij hetzelve zoo geliefkoosd , dat hij, in weer wil van het strenge verbod , nog onder de regering van de tweede Catharina , zelfs in St. Petersburg bedreven werd.

RUSSIAN BACK-HOLD.

In wrestling both the nobility and lower classes exercised, and, as for centuries, it is still present with little or no change in use. The champions unbuttoned their fur shirts, the breasts were released, the sleeves were rolled up high; thus they embraced each other with the muscular arms, eye to eye, catching each other's breath; the upper body often seemed at rest, while the legs intertwined were in a perpetual motion (use of legs and feet for throwing, tripping). With exemplary resilience, the almost fallen wrestler raises himself again, and the battle began again. When the vanquished lay on the ground, and had received a kiss from the victor, the battle was over. I once saw that, after a long battle, a strong Russian, having finally overcome his adversary, took the tired one on his arm like a small child, and carried it away. The wrestling battles were only in use among the common people, but also so favored by them that despite a strict prohibition, they were still widely practiced under the reign of Empress Catherine II (The Great), even in St. Petersburg (the capital of Russian Empire).

Met groote bruin lederen vuisthandschoenen voorzien , die vooraf zorgvuldig door de veteranen , welke door hunne klop perijen tot deze eer geraakt waren , onderzocht werden, of er ook lood of steen in dezelve verborgen was , begon de kamp in massa . Het was eene algemeene vriendschappelijke kloppartij. Ondertusschen mogten de slagen regtstreeks slechts op den schouder, den nek en den rug vallen , maar niet on de borst, noch in het aangezigt. Wie zijn genoegen had , kon oogenblikkelijk met den kamp uitscheiden ; ook was het geoorloofd , van tegenpartij te' ' verwisselen , doch 'het was niet geoorloofd, dat er meer dan een te gelijk op denzelfden strijder los sloegen. Bij den strijd , man tegen man , golden dezelfde wetten ; doch hier vielen de slagen nog zwaarder en kachtiger, en de wederzijdsche verbittering was grooter. De overwinnaar in het vuistgevecht verwierf genen dank ; hij vond zijne belooning in het bewustzijn en in het zoete', streelende gevoel , slagen uitgedeeld en ontvangen te hebben .

RUSSIAN FIST-FIGHTING.

Wearing large brown leather gloves, which were carefully examined beforehand by the veterans of the ring, whether any lead or stone was hidden in them, the group-fight (a fight between two teams) began. It was a general friendly knocking-down match. Meanwhile, the blows were to fall directly on the shoulder, neck, and back only, but not on the chest, nor on the face. Whoever had his pleasure could immediately end the fight; it was also lawful to change sides, but it was not lawful for more than one to strike at the same warrior at the same time.

In the fight, hand-to-hand, the same laws applied; but here the blows were even more severe and fierce, and the mutual bitterness was greater. The victor in the fistfight earned no thanks; he found his reward in consciousness and in the sweet, caressing feeling of having dealt and received blows.

Dal Russian Folk Wrestling

Page 1 Russian Wrestling

Page 2 Russian Wrestling

Russian and Turkish Wrestling

pdfRuslan_C_Pashayev_-_Russian_Folkstyles_of_Wrestling.pdf